Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!

De informatiebron voor ondernemers

Informatie direct toepasbaar in eigen bedrijf

Business Base Camp heeft zich tot doel gesteld mkb ondernemers te adviseren bij het verder ontwikkelen en uitbouwen van hun bedrijf.

Realiseer uw plannen en ideeën met Business Base Camp.

Informatie- en Inspiratiebron Business Base Camp.

De adviezen bestaan uit strategieën die worden ondersteund door richtlijnen en structuren die erop gericht zijn klantenbinding te bevorderen en de winst van de onderneming te maximaliseren. De website staat vol met direct toepasbare informatie die tot doel hebben de winstgevendheid van de mkb onderneming aanzienlijk te verbeteren. Business Base Camp werkt met voorbeeld documenten, flowcharts, diagrammen etc. die u zullen inspireren het beste uit uw bedrijf en/of uzelf te halen.

Heeft u uw persoonlijke doelstellingen helder voor ogen?

Weten wat u wilt bereiken

Waarom bent u gaan ondernemen, welk doel streeft u na? Heeft u het allemaal helder voor ogen en heeft u een stappenplan gemaakt met een kostenplaatje hoe en wanneer u uw doelen gaat realiseren. Weten wat u wilt bereiken helpt u om de juiste beslissingen te nemen. Zonder een vastomlijnd plan weet u niet of u vorderingen maakt of dat u de juiste koers vaart. Maak daarom een planning van uw persoonlijke doelstellingen, waarin de investering in tijd en het daarbij behorend financieel overzicht niet mag ontbreken. Meer weten over dit onderwerp ga dan naar: Doelstelling ondernemer

Succesvol ondernemen is topsport

Ondernemen is topsport

Van een ondernemer wordt verwacht dat hij/zij alle facetten van het ondernemerschap beheerst om de onderneming naar succes te leiden. Ondernemen is een serieuze zaak, veel hangt af over welke kennis/vaardigheden de ondernemer beschikt om de onderneming succesvol te maken. Zoals een topsporter schaaft een ondernemer voortdurend aan de eigen ontwikkeling met het oogmerk de beste te worden en daarmee de concurrentie voor te blijven. Met een zelfanalyse vindt u uit, welke punten u beheerst en welke onderdelen van de bedrijfsvoering uw aandacht vragen. Meer weten over dit onderwerp ga dan naar: Ondernemerskwaliteiten

Blik in de toekomst

Ondernemingsplan, een blik in de toekomst

Een ondernemingsplan of wel businessplan is een uitgewerkt plan waarin de ondernemer bedrijfsdoelstellingen formuleert die men in de toekomst wil verwezenlijken. In principe is een ondernemingsplan niet verplicht, zolang u geen beroep doet op bankkrediet of subsidie. Ook al heeft u die verplichting niet, is het toch raadzaam een ondernemingsplan te schrijven. Het verplicht u grondig na te denken over de toekomst van de onderneming, wat wilt u bereiken en hoe gaat u daar invulling aan geven. Met een ondernemingsplan vergroot u uw inzicht in de kansen en de bedreigingen van de onderneming. Bovendien heeft u een meerjarenplan opgesteld, waarin de koers voor de komende jaren is vastgelegd. Voor gedetailleerde informatie gaat u naar: Ondernemingsplan

De sleutel tot succes, voor iedere onderneming, klanten winnen en klanten houden!

De sleutel tot succes, voor iedere onderneming, klanten winnen en klanten houden!

Key success factor

Klanten winnen en houden is kernactiviteit. De kernactiviteit van de mkb onderneming is niet, zoals vaak wordt gedacht, het product of de dienstverlening die de onderneming levert, maar klanten winnen en klanten houden. Klanten houden en winnen is dé succesfactor voor iedere onderneming. De ondernemer zal dus alles in het werk moeten stellen om in de eerste plaats klanten te “vinden” en deze voor de toekomst aan de onderneming te binden. Klanten, zoals u en ik, zijn vreemde wezens. We willen ontvangen waar we voor betalen, niets minder het liefst worden we verrast met een beetje extra. We willen niet discussiëren over procedures of mogelijkheden. We zien een aanbod en een prijs, als aanbod en prijs bevallen willen we het kopen. We willen dat beloftes waar gemaakt worden en dat verwachtingen worden ingelost. Wat te denken van de volgende ervaring? In de publicatie “Rare jongens, die klanten” worden de ervaringen van een klant opgetekend, het is duidelijk dat deze organisatie zich niet druk maakt over de verwachtingen van de klant, doet u het beter?

De toekomst zonder klanten

Zonder klanten geen toekomst

Zijn de medewerkers en bedrijfsprocessen onvoldoende gericht op het leveren van meerwaarde aan de klant, ofwel onvoldoende klantgericht, dan heeft dit direct gevolg voor het klantenbestand. Er gaat veel tijd en energie verloren aan het herstellen van gemaakte fouten met als gevolg dat er extra kosten gemaakt worden om de fouten te herstellen. Bovendien verliest u ook veel kostbare tijd die u niet aan het winnen van klanten kunt besteden. De organisatie is dan niet in staat klanten vast te houden en ook het winnen van nieuwe klanten zal steeds moeizamer gaan. De mkb onderneming zonder klanten heeft geen toekomst! Het Businessmodel, hieronder, is gericht op klantenbinding en op uitbreiding van het klantenbestand.

Klantenloyaliteit is meer dan klantentevredenheid

Tevreden klanten zijn essentieel voor de organisatie. Maar er is één ding dat nog belangrijker is: klantenloyaliteit. Tevredenheid geeft u immers geen enkele garantie voor de toekomst. Loyaliteit wel! In een artikel “Klantenloyaliteit en klantentevredenheid” wordt duidelijk uiteengezet wat de verschillen zijn en waarop te letten.

Businessmodel voor de mkb onderneming

Succes onderneming, afhankelijk van meerdere factoren

Veel mkb ondernemingen presteren onder de maat omdat er onvoldoende aandacht is voor de bedrijfsvoering als geheel. De focus is op één facet van de bedrijfsvoering, de producten en/of dienstverlening, gericht. De onderneming kan nog zo’n prachtig product hebben, maar als er bijvoorbeeld geen afnemers voor de producten zijn of dat de organisatie niet aan de verwachtingen van de klant voldoet dan heeft zo’n onderneming geen toekomst en gaat failliet. Iedere ondernemer heeft de intentie er iets moois van te maken, maar komt er vroeg of laat achter dat er nogal wat schort aan de organisatie. Voorkom teleurstelling en organiseer uw bedrijf dan neemt de kans dat u, als ondernemer, zult slagen aanmerkelijk toe. De organisatieadviseur heeft een businessmodel ontwikkeld, hiermee heeft u de mogelijkheid uw bedrijf naar dit voorbeeld te structureren. Alle belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering zijn in een overzichtelijke businessmodel ondergebracht. De afzonderlijke onderdelen van de bedrijfsvoering hebben tot gemeenschappelijk doel de bedrijfsdoelstellingen van de mkb onderneming te realiseren. Het businessmodel voorziet u van informatie, richtlijnen en structuren die u ondersteuning bieden bij het ontwikkelen en uitbouwen van uw bedrijf. advies mkb onderneming Click hierboven om enkele voorbeelden te zien van de documenten, flowcharts, diagrammen, etc. die de tekst ondersteunen en waarmee u uw voordeel kunt doen.

Maak gebruik van de informatie op de website

Freelancer of zzp’er

Wellicht vraagt u zich af, voor welk soort van onderneming zo’n businessmodel van toepassing is. Kort en bondig, iedere onderneming heeft behoefte aan structuur om de bedrijfsdoelstelling te realiseren. Het basisprincipe van elke organisatie blijft daarom gelijk, onafhankelijk van hoe groot of klein de onderneming of in welke branche de onderneming actief is. Ook een eenmanszaak, kan delen van het businessmodel, direct toepassen in eigen bedrijf. Laat u zich niet afschrikken door de veelheid aan informatie, maar pas die delen toe die u verder helpen of op nieuwe ideeën brengt.

Het businessmodel is gericht op bedrijfsresultaat

Als raamwerk maakt Business Base Camp gebruik van een Businessmodel, welke opgedeeld is in vijf hoofdactiviteiten die één gezamenlijk doel hebben: het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Het businessmodel laat een duidelijke samenhang van de bedrijfsactiviteiten zien en hoe deze elkaar versterken met als doelstelling de winst uit de onderneming te maximaliseren.

Strategisch Management; is het bepalen van de fundamentele lange termijn doelen en doelstellingen van de onderneming en het vaststellen van acties met toewijzing van middelen die nodig zijn voor het behalen van deze doelen.

Organisatiebeleid; van een organisatie wordt verwacht dat de kennis en vaardigheden van personen alsmede de bedrijfsmiddelen efficiënt en doelgericht ingezet worden om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Personeelsbeleid; is een onderdeel van het organisatiebeleid, namelijk het deel dat direct betrekking heeft op het personeel.

Marketingstrategie; is de figuurlijke stuurman van uw onderneming.

Systeemstrategie; het systeem is dynamisch en heeft een intense wisselwerking met de omgeving.

Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!