Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!


Bedrijfsdoelstelling: Personeel

Verantwoordelijkheid m.b.t. personeel

De onderneming draagt verantwoordelijkheid voor haar personeel die afhankelijk zijn van een inkomen uit de onderneming.

Uw streven is het bieden van bestaanszekerheid aan uw medewerkers in overeenstemming met de door hen geleverde prestatie.

Beloningsstructuur personeel

Beloning is een onderdeel van bestaanszekerheid die de onderneming de medewerker te bieden heeft.

U bepaalt bijvoorbeeld dat de beloningsstructuur in overeenstemming zal zijn met de geldende normen in de branche en geleverde prestatie door de medewerker.

Voorbeelden doelstelling: beloningsstructuur personeel.

  • De onderneming stelt zich tot doel het personeel, in overeenstemming met de geleverde prestatie, een inkomen en bestaanszekerheid te bieden.
  • De onderneming hanteert een beloningssysteem conform wetgeving en in de branche geldende normen.

Ontplooiing personeel stimuleren

U biedt uw medewerkers ontplooiingsmogelijkheden en stimuleert het volgen van opleidingen binnen het kader en de behoefte van de uit te voeren taken.

De onderneming inventariseert jaarlijks welke opleidingen zouden kunnen bijdragen aan een beter functioneren van haar personeel. Vervolgens wordt er een prioriteitenlijst opgesteld en een planning gemaakt van de te volgen opleidingen. Aan de hand van de opleidingsbehoefte bepaalt u het opleidingsbudget voor het komende jaar.

Voorbeelden doelstelling: ontplooiing personeel.

  • De onderneming streeft naar ontplooiingsmogelijkheden voor iedere medewerker binnen zijn/haar functie kader.
  • De onderneming stelt Jaarlijks een opleidingen budget beschikbaar van …. euro’s.
  • De onderneming stelt Jaarlijkse een prioriteitenlijst opleidingen op, van iedere medewerker afzonderlijk.
  • De onderneming overlegt met iedere medewerker welke opleiding(en) gevolgd gaan worden in het belang van de functie die hij/zij bekleedt.

Veiligheid en ziekteverzuim

De onderneming dient te streven naar een optimale veiligheidssituatie van de medewerker tijdens het uitoefenen van zijn/haar functie.

Een jaarlijkse vermindering van het ongevallen percentage is een goed instrument om een optimale veiligheidssituatie voor uw medewerkers te creëren.
Een actief ziekteverzuimbeleid maakt ook onderdeel uit van de bedrijfsdoelstellingen. U stelt zich daarbij concrete doelen om het ziekteverzuim jaarlijks met een percentage te verminderen.

Voorbeelden doelstelling: veiligheid en ziekteverzuim.

  • De onderneming voert een actief veiligheidsbeleid en streeft naar een veilige werkpleksituatie en stelt zich tot doel het ongevallen percentage met … % per jaar te verminderen.
  • De onderneming voert een actief ziekteverzuimbeleid en stelt zich tot doel het ziekteverzuim met … % per jaar te verminderen.

Functioneringsgesprek

De mate waarin medewerkers in de organisatie functioneren is van groot belang voor de continuïteit van de onderneming.

Het opstellen van richtlijnen voor planmatig overleg over functie-inhoud en functievervulling van de medewerker is hierbij een onmisbaar hulpmiddel. Aan te bevelen is minimaal éénmaal per jaar een functioneringsgesprek met medewerkers te houden. Hieruit volgen acties, op welke taken die de medewerker uitvoert is ruimte tot verbetering en wat wordt afgesproken met betrekking tot een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Voorbeeld doelstelling: functioneringsgesprekken.

  • De onderneming houdt met iedere medewerker gestructureerd overleg, .. keer per jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats.

Bedrijfsinformatie delen met de medewerkers

Om de betrokkenheid van medewerkers bij de onderneming te vergroten verstrekt u minimaal eenmaal jaar bedrijfsinformatie over het reilen en zeilen van de onderneming.

Tijdens deze informatiesessie wordt algemene bedrijfsinformatie verstrekt over het afgelopen boekjaar. De successen en de tegenslagen in dat jaar worden gecommuniceerd en tenslotte wordt er een beeld geschetst van de toekomst. Welke kansen zijn ervoor de onderneming, maar ook de bedreigingen worden benoemd.

Voorbeeld doelstelling: bedrijfsinformatie.

  • De onderneming verstrekt het personeel .. keer per jaar informatie over het functioneren van de onderneming als geheel.


Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!