Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!


Missie, visie, strategieën en bedrijfsdoelstellingen

Begripsverwarring is er niet alleen tussen missie en visie, maar ook het onderscheid tussen strategische bedrijfsdoelstellingen en missie zijn nog al eens onduidelijk

.
In de publicatie“Van missie en visie naar doelstellingen” wordt uitleg gegeven wat de belangrijkste verschillen zijn en hoe, volgens SMART- criteria (specifiek, meetbaar, acceptabel en tijdgebonden), bedrijfsdoelstellingen te concretiseren.

Bedrijfsdoelstelling: Missie

Dat aan het doel van de ondernemingen en aan de missie van de ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van business frustratie en falen. – Peter F. Drucker. Amerikaans management goeroe


Een “mission statement” is een beknopte omschrijving van de doelstelling waar de onderneming voor staat.

Om een “mission statement” op te stellen wordt antwoord gegeven op de vraag, wat wil de onderneming uitdragen naar buiten of in andere woorden hoe wil de onderneming gezien en ervaren worden door de omgeving? Een “mission statement” moet beknopt zijn en voor iedereen begrijpbaar, in een enkele zin of hooguit in een paar zinnen worden de waarden en identiteit van de onderneming kort samengevat.

Wat is de missie, waar staat de onderneming voor?

  • Wie bent u?
  • Wat zijn de waarden van de onderneming?
  • Hoe gaat de onderneming om met klanten?
  • Welke verantwoordelijkheid neemt de ondernemer ten opzichte van het personeel?
  • Hoe duurzaam wil de onderneming ondernemen?

Missies van non-profitorganisaties als voorbeeld:

Hieronder vindt u enkele krachtige “mission statements” van non-profitorganisaties. Het vertelt u in één oogopslag waar de organisatie voor staat.

Het Rode Kruis: “De meest kwetsbaren dienen.”
“Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur.”
Oxfam Novib: “Een wereld waarin iedereen voldoende te eten heeft, mensen niet worden uitgebuit, elk kind naar school kan. Iedereen moet een zelfstandig bestaan zonder armoede kunnen opbouwen. Daar zetten wij ons voor in.”
UNICEF heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft.

Waar staat uw onderneming voor

Vindt u klantenbinding en duurzaam ondernemen belangrijk, dan kunt u bijvoorbeeld een klantgerichte “mission statement” opstellen waarin de onderneming de belofte doet minimaal aan de verwachtingen van de klant te willen voldoen en daarbij een duurzaam product te leveren.

Het is overigens wel zo dat het niet bij mooie volzinnen mag blijven, maar dat iedereen die werkzaam is in de onderneming de missie begrijpt en ernaar handelt. Is de missie alleen maar een holle kreet en/of de onderneming kan er onmogelijk aan voldoen dan zullen uw klanten en omgeving daar negatief op reageren en krijgt de onderneming het stempel onbetrouwbaar.

Bedrijfsdoelstelling: Visie

Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een ander. – Johan Cruijff

De visie wordt vastgelegd in een vijfjarenplan

Hoe groot is uw visie voor uw onderneming als de ontwikkelingsfase voltooid is?

Visie is waar de onderneming voor gaat. Heeft uw onderneming een omzet van vijfhonderdduizend euro, één miljoen euro, vijf miljoen euro of meer?

De visie moet getoetst worden

Marktonderzoek vormt bij het opstellen van een visie voor de komende vijfjaar de basis.

Er moet getoetst worden of de omzetprognose, voor de komende vijfjaar, daadwerkelijk realiseerbaar is. De bruto- en nettowinst zijn een integraal onderdeel van het vijfjarenplan. Omzet is belangrijk, maar het allerbelangrijkste is het maken van voldoende winst met de onderneming. Alleen dan stelt men de toekomst van de onderneming veilig en heeft de ondernemer een inkomen.

Omzet vijfjarenplan

Hier wordt de totale omzet (ex. btw) van alle producten en/of dienstverlening voor de komende vijfjaren ingevuld.

Als u meerdere productsoorten in uw leveringsprogramma heeft, dan worden deze in groepen ingedeeld en van iedere productgroep wordt een omzetprognose voor de komende vijfjaar gemaakt. Hiermee wordt het inzichtelijk hoe de productgroepen zich ontwikkelen in de tijd.

Hierboven opstellen missie en visie

Click hierboven en maak gebruik van het voorbeeld om uw visie op te stellen. Probeer een realistisch plan te maken, grondig marktonderzoek gaat hieraan vooraf.

Bedrijfsdoelstelling is omzetgroei, maar niet ten kosten van de winst


Het is een vereiste dat de onderneming minimaal zijn marktpositie behoudt, maar het is zeer gewenst dat de onderneming zijn marktpositie versterkt.

De bedrijfsdoelstelling is de omzet jaarlijks te laten groeien met een minimale winstpercentage van de omzet zodat u niet inteert op het eigen vermogen. Met andere woorden als de omzetgroei ten kosten van de bedrijfswinst van de onderneming gaat dan is dat de verkeerde strategie.

Wat wordt uw omzet de komende vijf jaar? Hoeveel percentage omzetgroei verwacht u per jaar te kunnen realiseren? Wat zijn uw productiekosten of inkoopkosten? Wat wordt de brutowinst en bruto marge? Hoe hoog zijn uw algemene kosten en tenslotte welk bedrijfsresultaat behaalt u met uw onderneming?

Handelsonderneming

Handelsonderneming

Kostenstructuur van een handelsonderneming

Vaste kosten

Om een product te kunnen verkopen worden middelen ingezet, deze middelen kosten geld. Dit zijn bijvoorbeeld afschrijvingskosten van gebouwen, machines en inventaris.

Deze kosten variëren nauwelijks bij gelijkblijvende omzet. Binnen bepaalde grenzen is dit toelaatbaar, maar het laat zich raden wanneer maar 60% van de omzet gerealiseerd wordt. De vaste kosten komen ten lasten van een 40% lagere omzet waardoor de brutowinst marge verdampt. Alleen wanneer de vraag uit de markt de verkoopcapaciteit van de onderneming overtreft, dan staat de onderneming voor de keuze wel of niet investeren om de verkoopcapaciteit uit te breiden.

Variabele kosten

De productkosten daarentegen kunnen sterk variëren, afhankelijk van de aantallen die ingekocht worden.

Een andere variabele zijn de wereld grondstoffenprijzen die de inkoopprijzen van producten beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld water en/of energie verbruikt, ook deze kosten kunnen variëren en maken eveneens deel uit van de variabele kostenposten.

Personeelskosten

Een derde kostencomponent zijn alle personeelskosten, die voor de ondersteuning en verkoop van de producten benodigd zijn. Alle personeelskosten die direct toewijsbaar zijn aan productenverkoop worden hierin opgenomen.

Productiebedrijf

Productie

Kostenstructuur van een productiebedrijf

Vaste kosten

Om tot een eindproduct te komen worden productiemiddelen in gezet, deze productiemiddelen kosten geld.

Dit zijn bijvoorbeeld afschrijvingskosten van gebouwen en/of machines. Deze kosten variëren nauwelijks als de productieomvang toe of afneemt. Binnen bepaalde grenzen is dit toelaatbaar, maar het laat zich raden als er bijvoorbeeld maar 50% van de productiecapaciteit benut wordt, hierdoor loopt de effectiviteit van de productie terug waardoor de brutowinst marge verdampt. Alleen wanneer de vraag uit de markt de productiecapaciteit van de onderneming overtreft, dan staat de onderneming voor de keuze wel of niet investeren om de productiecapaciteit uit te breiden.

Variabele kosten

De productiekosten daarentegen kunnen sterk variëren, afhankelijk van de aantallen die geproduceerd worden zijn er meer of minder grondstoffen benodigd.

Een andere variabele zijn de wereld grondstoffenprijzen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld water en/of energie verbruikt, ook deze kosten kunnen variëren en maken eveneens deel uit van de productiekosten.

Personeelskosten

Een derde kostencomponent zijn de arbeidskosten, die voor de productie benodigd zijn. Alle personeelskosten die direct toewijsbaar zijn aan het productieproces worden hierin opgenomen.

Brutowinst

Brutowinst, graadmeter directe kostenbeheersing


Zoals hierboven vermeldt bestaan de totale inkoop- en productiekosten uit vaste, variabele en personeelskosten.

Door het groeperen van de kostenposten wordt inzicht verkregen hoe uiteindelijk de brutowinst tot stand komt. Wanneer de brutowinst omhoog moet dan zal er geanalyseerd moeten worden in welk van de drie kostengroepen u kunt besparen.

Bruto marge

De bruto marge is de verhouding tussen de omzet en de brutowinst. Anders gezegd hoeveel procent van de omzet blijft over als brutowinst voor de onderneming.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn kosten die niet direct kunnen worden toegerekend aan een product of dienst van een bedrijf.

Hierbij kunt u denken aan kosten die gemaakt worden met de administratie, computers, software, energieverbruik, telefoon, opleidingen, management, etc.

Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat, graadmeter algemene kostenbeheersing

Het bedrijfsresultaat is wat er overblijft wanneer de algemene kosten van de brutowinst worden afgetrokken.

Let wel, dit is de winst voor rente en belastingaftrek. Wanneer de brutowinst aan de norm en doelstelling voldoet, maar het bedrijfsresultaat staat onder druk dan moeten de algemene kosten omlaag.

Bedrijfsresultaat marge

De winstmarge is de verhouding tussen de omzet en de winst. Anders gezegd hoeveel procent van de omzet blijft over als winst voor de onderneming. Let wel, dit is de winst voor rente en belastingen aftrek.


Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!