Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!


Bedrijfsdoelstelling: Winstgevendheid

Hoe mooi de strategie ook is, je moet af en toe naar de resultaten kijken. – Churchill

Bedrijfsresultaat bepaalt de continuïteit

De onderneming is een “systeem” dat tot doel heeft een positief bedrijfsresultaat (winst voor rente en belastingaftrek) te behalen.

Omloopsnelheid activa; belangrijk ijkpunt

Om een jaaromzet te genereren heeft de onderneming geld in bezittingen geïnvesteerd, machines, installaties, inventaris, voorraden, debiteuren, etc.

Die bezittingen moeten actief worden ingezet en een acceptabele jaaromzet opleveren. Wordt de activa inefficiënt ingezet dan blijft ook de jaaromzet verhoudingsgewijs achter en komt de winstgevendheid van de onderneming in gevaar. De omloopsnelheid is een uitstekend hulpmiddel om te bepalen in hoeverre de onderneming de tot haar beschikking staande activa efficiënt benut. De norm voor de omloopsnelheid ligt tussen 1,5 en 2,5 keer per jaar.

Hierboven ziet u de financiële verhoudingen en normen schematisch weergegeven.

Sturen met financiële kengetallen

Op koers met financiële kengetallen


Iedere onderneming kan aan de hand van kengetallen geanalyseerd worden of deze winstgevend is.

Bovendien kunnen met de kengetallen de sterkte en de zwakte van een onderneming worden bepaald. Hoe effectief is de onderneming met de totale activa? Hoe effectief is de onderneming met het beheersen van de productie- en de algemene kosten? Wat is de rentabiliteit van de onderneming? Vragen waarop antwoord gegeven moet worden, om in staat te zijn de onderneming financieel te kunnen sturen.

Effectief productieproces is gezonde brutowinst

De brutowinst van de onderneming is het verschil tussen de jaaromzet ex. btw en de productiekosten plus afschrijvingen.

De brutowinst wordt positief of negatief beïnvloed door het al dan niet beheersen van de productiekosten. De norm brutowinst geeft aan hoe effectief de onderneming zijn producten fabriceert en is belangrijke stap naar een positief bedrijfsresultaat. De norm voor de brutowinst ligt tussen 20 en 30% van de jaaromzet ex. btw.

Bedrijfswinst is vereist voor de continuïteit van de onderneming

Bedrijfswinst is vereist

Een positief bedrijfsresultaat is de doelstelling van iedere onderneming.

Een positief bedrijfsresultaat, of wel de winst uit onderneming, zorgt voor de continuïteit van de onderneming. Als de onderneming onvoldoende of een negatieve resultaten behaalt is de continuïteit van de onderneming in gevaar en is er een grote kans dat de onderneming failliet gaat. Het bedrijfsresultaat komt tot stand door van de brutowinst de algemene kosten af te trekken. Als de brutowinst voldoet aan de brutowinst norm, maar de bedrijfswinst blijft achter dan is er dus iets fundamenteel mis met de algemene kostenpost. De norm voor de bedrijfswinst ligt tussen de 4 – 10% van de jaaromzet ex. btw.

Voorbeeld doelstelling winstgevendheid: deze voorbeelden kunt u gebruiken in uw businessplan.

  • De onderneming stelt zich tot doel een omloopsnelheid van de totale activa van .. maal per jaar te behalen.
  • De onderneming stelt zich tot doel een brutowinst marge van .. % op jaarbasis te behalen.
  • De onderneming stelt zich tot doel een bedrijfsresultaat (winstmarge) van .. % op jaarbasis te behalen.
  • De onderneming stelt zich tot doel een rentabiliteit op het totale vermogen (RTV) van .. % op jaarbasis te behalen.
  • De onderneming stelt zich tot doel een rentabiliteit op het eigen vermogen (REV) van .. % op jaarbasis te behalen.

Rentabiliteit

Winstgevendheid veiligstellen is voldoen aan rentabiliteitsnorm

De minimale eis waaraan uw onderneming moet voldoen is voldoende vermogen om uw schuldeisers te kunnen betalen.


De rentabiliteit van de onderneming wordt weergegeven door middel van kengetallen. Hieruit kunt u aflezen of het u ter beschikking gestelde vermogen effectief wordt gebruikt. Door de rentabiliteit te berekenen krijgt u inzicht in wat elke geïnvesteerde euro uiteindelijk oplevert. Is de opbrengst per geïnvesteerde euro over langere tijd onvoldoende dan zullen investeerders niet langer bereid zijn hun geld in de onderneming te investeren waardoor het bestaansrecht van de onderneming in gevaar komt. De winst van de onderneming moet dus over langere tijd groot genoeg zijn om de investeerders dividend of interest uit te keren.

Hoe groot is uw eigen vermogen? Hoeveel vreemd vermogen heeft uw onderneming? Hoeveel voorraad heeft de onderneming? Hoeveel geld staat eruit onder de debiteuren? Hoeveel geld moeten de crediteuren nog ontvangen?

Hierboven ziet u schematisch weergegeven hoe de geldstromen zich tot elkaar verhouden.

Rentabiliteit op het totale vermogen (RTV)

Dit is de brutowinst, voor aftrek van rente en belastingen, als percentage van het totaal geïnvesteerd vermogen (eigen- en vreemd vermogen). Dit kengetal sluit de invloed van een klein of groot eigen vermogen uit. De norm voor (RTV) ligt tussen de 8 – 13%. Doordat het gebaseerd is op de bruto winst geeft dit kengetal bovendien een goed beeld van de productiekosten.

Rentabiliteit op eigen vermogen (REV)

Dit is de nettowinst als percentage van het eigen vermogen. Het is de indicator voor de winstgevendheid van de onderneming. Het rendement op het eigen vermogen mag niet minder bedragen dan 2 tot 3%.


Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!