Innovatieve organisaties

Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!


Passie voor exploratie én exploitatie

Lage arbeidskosten zijn een duurzaam concurrentievoordeel van lageloonlanden.
Goed ontwikkelde economieën als Nederland kunnen toegevoegde waarde creëren door moeilijk te imiteren innovatieve managementvaardigheden en organisatieprincipes toe te passen. Zo benutten zij de reeds bestaande kennis, creëren nieuwe bronnen van productiviteitsgroei en zorgen voor een duurzaam concurrentievoordeel. Aldus Henk Volberda (hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit) en Frans van den Bosch (hoogleraar Bedrijfskunde aan dezelfde universiteit).

Dynamische managementvaardigheden

Brede en diepe kennisbasis:
kansen ontdekken door verbanden te leggen tussen uiteenlopende kennisgebieden.

Hoog absorptievermogen:
signalen oppakken van buiten de eigen organisatie.

Brede managementdenkkaders en experimenteerdrift:
nieuwe ideeën zien en ondersteunen in plaats van bestaande routines tot het uiterste te exploiteren.

Hogere-orde-leervermogen:
bestaande veronderstellingen op een fundamentele manier ter discussie stellen.

Managementrollen bij vaardighedenontwikkeling

Verticaal management (crosshiërarchische vaardigheden):
kennis op uitvoeringsniveau benutten, vaardigheden van onderop ontwikkelen. Dit, in tegenstelling tot de traditionele taakverdeling: exploratie door de top, exploitatie in de lagen daaronder.

Horizontaal management (crossfunctionele vaardigheden):
kennisuitwisseling tussen hiërarchisch gescheiden organisatieonderdelen.

Ideologisch management (crossculturele vaardigheden):
ideologische sturing. Voorbeeld Hewlett-Packard: “Thou shalt not kill ideas for new products.”

Innovatieve organisatieprincipes

Managen van interne veranderingssnelheden:
continu monitoren van veranderingen in de externe omgeving en de interne processen daar op afstemmen. Sturen op een evenwichtig intern-extern perspectief.

Optimaliseren zelforganisatie:
vertrouwen hebben in rationaliteit van individuen en afdelingen. In tegenstelling tot de ‘beheers en bevel’ filosofie van de traditionele hiërarchische bureaucratie. Van resultaatcontroles naar procescontroles.

Afstemmen hoge niveaus van exploratie met exploitatie:
in evenwicht brengen van innovatie en kenniscreatie (exploratie) met verbeteringen in productiviteit, procesverbeteringen en efficiëntie (exploitatie).

Onderexploratie:
voorkeur voor kortetermijn successen.

Overexploratie:
te veel investeren in hypes en modetrends.

Bron: Ouke J. Pijl
2Reflect

P.S. Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!

Comments are closed.

"Een investering in kennis betaalt zich terug met de hoogste rente."

Benjamin Franklin - Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790