Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!

Businessmodel voor de mkb onderneming

Als raamwerk maakt Business Base Camp gebruik van een businessmodel.

Het businessmodel is opgedeeld is in vijf hoofdactiviteiten die één gezamenlijk doel hebben, het realiseren van de bedrijfsdoelstelling. Het strategisch management, organisatiebeleid, personeelsbeleid, marketingstrategie en systeemstrategie vormen de basis van alle bedrijfsactiviteiten die erop gericht zijn de winst van mkb organisaties te maximaliseren.

Met het businessmodel overziet u de bedrijfsactiviteiten

Het basisprincipe van de bedrijfsactiviteiten van iedere onderneming is gelijk. Onafhankelijk van hoe groot of klein de onderneming is of in welke branche de onderneming actief is, de bedrijfsactiviteiten zijn en blijven gelijk.

De mkb ondernemer laat kansen liggen als er slechts aan een deel van alle bedrijfsactiviteiten aandacht wordt besteed of reageert in het geheel niet of te laat op veranderde omstandigheden die de onderneming bedreigen. De doelstelling van iedere onderneming is winst maken, daartoe moet de ondernemer bedrijfsactiviteiten ontplooien die in samenhang zijn en elkaar versterken. Het businessmodel laat een duidelijke samenhang van de bedrijfsactiviteiten zien en hoe deze elkaar versterken met als doelstelling de winst uit de onderneming te maximaliseren. Iedere mkb ondernemer die zich beter organiseert verkleint de bedreigingen en schept kansen zich te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Daarmee bent u op weg naar een gezonde financiële onderneming en borgt u tevens de continuïteit van uw onderneming.

Businessmodel De essentie van mkb ondernemerschap is het ontplooien van bedrijfsactiviteiten die in samenhang met elkaar zijn en elkaar versterken met als doelstelling de winst uit onderneming te maximaliseren.

Strategisch management: de lange termijn doelstelling

De lange termijn

Strategisch management is het bepalen van de fundamentele lange termijn doelen en doelstellingen van de mkb onderneming en het vaststellen van acties met toewijzing van middelen die nodig zijn voor het behalen van deze doelen.

Strategie en management

Strategie is een taak van het management (ondernemer), maar meestal wordt in de praktijk aan deze taak nauwelijks invulling gegeven.

Hierdoor zijn de lange termijn doelen van de mkb onderneming niet bekend met als gevolg dat er ad hoc beslissingen worden genomen, die meestal niet goed uitpakken voor de onderneming. Om te voorkomen dat strategisch management niet de aandacht krijgt die het verdient, is het productiever om duidelijke richtlijnen en procedures op te stellen.

Ga voor meer informatie over dit specifieke onderdeel businessmodel naar; Strategisch Management

Organisatiebeleid: de efficiënte organisatie

De efficiënte organisatie

Van een mkb organisatie wordt verwacht dat de kennis en vaardigheden van personen alsmede de bedrijfsmiddelen efficiënt en doelgericht ingezet worden om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Organisatie en effectiviteit

Het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen zijn sterk afhankelijk van de mate waarin samengewerkt wordt tussen afdelingen en dus personen (medewerkers) in de organisatie.

Door samenwerking wordt de organisatie efficiënter en de winst zal toenemen, daarmee wordt de continuïteit van de mkb onderneming gewaarborgd. Het kwaliteitsbeleid moet zorg dragen dat de organisatie zich ontwikkelt naar een betrouwbare partner voor afnemers. Het kennisniveau en vaardigheden van uw medewerkers (werkvloer en kader) moeten in lijn zijn met de taken die zij moeten uitvoeren. Kennisniveau en vaardigheden zijn een dynamisch gebeuren die mee moeten ontwikkelen met producten, diensten en veranderingen in de markt.

Ga voor meer informatie over dit specifieke onderdeel businessmodel naar; Organisatiebeleid

Personeelsbeleid: de kwaliteit en motivatie

Kwaliteit en motivatie

Personeelsbeleid is een onderdeel van het organisatiebeleid, namelijk het deel dat direct betrekking heeft op het personeel.

Personeel en motivatie

Het mkb personeelsbeleid speelt een belangrijke rol bij het verwezenlijk van de bedrijfsdoelstellingen, zonder de kwaliteit en de motivatie van medewerkers is dat onmogelijk, het brengt de winstgevendheid en daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar. Gemotiveerde medewerkers die plezier hebben in hun werk zijn klantgerichter dan ongemotiveerde medewerkers, de laatste zullen bewust of onbewust de relatie met klanten schade en kostenverhogend werken.

Ga voor meer informatie over dit specifieke onderdeel businessmodel naar; Personeelsbeleid

Marketingstrategie: de koers van de onderneming

De koers uitzetten

Een goede marketingstrategie is de figuurlijke stuurman van uw onderneming.

Marketing en doelstelling

Zonder een marketingstrategie en marketingdoelen hebt u in feite geen koers.

U weet niet waar uw bedrijf voor staat en waar u voor gaat. U pakt te veel aan of laat juist kansen liggen, met alle consequenties van dien. Geef daarom richting aan uw onderneming met een doordachte marketingstrategie. De klant koopt een product of dienstverlening, maar beoordeelt gelijktijdig het functioneren van de totale organisatie. Gaat er iets fout in de keten dan vertellen zijn sensoren hem dat en maakt hij rechtsomkeert naar de concurrent.

Ga voor meer informatie over dit specifieke onderdeel businessmodel naar: Marketingstrategie

Systeemstrategie: de wisselwerking met omgeving

Wisselwerking met omgeving

Een mkb organisatie is een systeem dat bestaat uit verschillende subsystemen. Deze subsystemen zijn afhankelijk van elkaar en vormen één geheel.

Dynamische wisselwerking

Het systeem is dynamisch en heeft een intense wisselwerking met de omgeving. Het systeem is dus een open systeem; invloeden van buitenaf hebben een grote mate van invloed op het functioneren van de mkb organisatie. Het bedrijfsproces is een systeem dat de activiteiten ordent om een product of dienst te leveren aan de klant met daaraan gekoppeld toegevoegde waarde.

Ga voor meer informatie over dit specifieke onderdeel businessmodel naar: Systeemstrategie

Bedrijfsdoelstellingen: de continuïteit van de onderneming

Bedrijfsdoelstelling de continuïteit

Bedrijfsdoelstellingen zijn algemene lange termijn richtlijnen voor de bedrijfsvoering, waarin de continuïteit van de mkb onderneming centraal staat.

Veranker de doelen

Wat is uw missie en hoe groot is uw visie? Hoe groot wordt uw marktaandeel en waar gaat uw producten afzetten? Is uw organisatie erop ingericht klanten te winnen? Hoe efficiënt is de organisatie en hoe gaat u de winst van uw onderneming maximaliseren? Hoe wilt u dat de samenleving uw onderneming ervaart? Door de bedrijfsdoelstellingen helder te formuleren heeft u een duidelijk beeld voor ogen wat uiteindelijk bereikt moet worden.

Ga voor meer informatie over dit specifieke onderdeel businessmodel naar; Bedrijfsdoelstellingen

Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!