Van missie en visie naar doelstellingen

Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!


Missie, visie en strategie

De begrippen missie, visie en strategie worden vaak in verschillende betekenissen gebruikt.

Begripsverwarring is er niet alleen tussen missie en visie, maar ook tussen strategische bedrijfsdoelstellingen en missie is het nogal eens onduidelijk.

Er zijn twee belangrijke verschillen:


De tijdshorizon voor de missie is voor de lange termijn, vijf tot tien jaar.
Strategische doelstellingen beslaan een periode van twee tot vier jaar en zijn specifieker, hier streeft men naar meetbare eindresultaten.

Missie

Waar staat de onderneming voor?

Een missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen? De missie is tijdloos, maar wel toe te passen op een concreet moment. Een missie staat niet voortdurend ter discussie.

Visie

Waar gaat de onderneming voor?

Een visie is een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan. Het is als het ware een foto van de situatie die de organisatie nastreeft. Bij het vormen van een visie is reparatiedenken een valkuil. Degene die de visie formuleert, moet zich losmaken van de werkelijkheid. Een visie is ‘realistisch dagdromen’.

 • Elementen van ‘realistisch dagdromen’ zijn:

 • Het voortbrengingsproces van de organisatie (ook: transformatieproces). Hoe start dit proces, wat is de ‘input’? Wat is de ‘output’? En welke stappen zitten daar tussen?
 • De meerwaarde voor de klant. Wat is het verschil tussen ‘input’ en ‘output’? Waarom komt de klant daarvoor naar de organisatie?
 • Wie zijn de werkers in het voortbrengingsproces? Wie is de eigenaar en wat voor rol speelt hij?
 • Welke organisatievorm is van toepassing?
 • Binnen welke externe omgeving vinden de activiteiten plaats?

Bij het realiseren van de visie is het van belang inzicht te hebben in de partijen die van invloed zijn op de gewenste verandering. Wie werken mee en wie werken tegen bij het veranderen? En waarom?

Strategie

Hoe worden de doelen bereikt?

De strategie beschrijft hoe de in de visie gestelde beelden en doelen bereikt gaan worden en geeft een samenhangende reeks acties aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn. Strategische beslissingen zijn onherroepelijke beslissingen over het wezen van de organisatie. Op de eenmaal genomen beslissing kan men niet (gemakkelijk) meer terugkomen en daarmee legt men zich voor een langere periode vast.

Bedrijfsdoelstellingen

Zijn concreet en meetbaar

De laatste brug tussen het strategisch denken en het praktisch doen is die naar de doelstellingen van de organisatie. Doelen zijn tastbare resultaten die men nastreeft om de missie, visie en strategie van de organisatie te verwezenlijken.

 • Daarbij helpt het om de doelstellingen SMART te formuleren:

 • Specifiek: precies specificeren wat men wil bereiken
 • Meetbaar: zodat vast te stellen is of doelen al dan niet behaald zijn
 • Acceptabel: voor de betrokkenen die het moeten realiseren
 • Realistisch: doelen moeten haalbaar zijn, maar mogen wel uitdagen
 • Tijdgebonden: wanneer willen we het eindresultaat bereiken
 • Sommigen voegen daar nog aan toe SMART ( I ):

 • Inspirerend: drijvende kracht achter het behalen van de doelstellingen en het continu verbeteren van een organisatie.

Persoonlijk

Missie, visie en strategie kunnen ook op een persoonlijk niveau worden toegepast.

 1. Een voorbeeld:

 2. Mijn missie is dat ik een gelukkig leven wil hebben.
 3. Mijn visie is dat daarvoor zowel het welzijn van mijn lichaam als mijn geest van belang is.
 4. Als één van mijn strategische doelen kies ik voor regelmatig fietsen.
 5. Kritische succesfactor is een goede fiets. Een prestatie-indicator is het aantal gefietste kilometers per jaar. Een indicator voor het resultaat is het aantal dagen per jaar dat ik ziek ben – of positief gesteld, het aantal dagen per jaar dat ik gezond ben.
  Mijn strategisch doel maakt het stellen van prioriteiten eenvoudiger: in het weekend ga ik bij geschikt weer – hoe dan ook – altijd fietsen.

Bron: Ouke J. Pijl
2Reflect

Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!

Comments are closed.

"Een investering in kennis betaalt zich terug met de hoogste rente."

Benjamin Franklin - Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790